ایمنی- اسباب‌بازی‌های شناور در آب و تجهيزات كمک شناوری كودكان – قسمت دوم

اسباببازیهای شناور غيرمتصل

اسباب‌بازی‌های شناور غيرمتصل با توان شناوری كمتر از  ۲۰۰ نيوتن بايد مطابق مقررات باشد. کليه‌ی اسباب‌بازی‌های شناور غيرمتصل بايد نشانه‌گذاری شود. اسباب‌بازی‌های شناور در آب بايد به گونه‏‌ای طراحی و ساخته شوند كه باعث گير كردن استفاده‌كننده نشوند. چنان‌چه طراحی آن به‌گونه‏‌ای است كه برای به هم پيوستن و جا دادن وسيله بايد از بند يا ريسمان استفاده شود، بند يا ريسمان بايد به گونه‌ای باشد كه سبب گيرافتادن استفاده‌كننده در وسيله نگردد.

اسباببازیهای شناور غيرمتصل بايد دارای يک يا چند منبع شناوری زير باشد:

الف‏ – محفظه‌ی كوچک بسته از جنس مواد پلاستيكی

ب‏ – محفظه‌ی كوچک از جنس مواد طبيعی مانند چوب پنبه

پ‏ – محفظه يا محفظه‏‌های هوا

ث‏ – محفظه‌ی كوچک هوای آب‌بندی شده كه از پلاستيک سخت به صورت تزريقی ساخته شده است‏.

ث- محفظه‌ی كوچک هوای آب‌بندی شده از ورق‌های پلاستيک

حلقه‌‏های شناوری

حلقه‌‏های شناوری بايد كاملا مطابق مقررات باشد.

حلقه‏‌های شناوری بايد نشانه‌گذاری شود.

حلقه‌‏های شناوری بايد شامل يک يا چند منبع شناوری زير باشند:

الف‏ – محفظه‌ی كوچک بسته از جنس مواد پلاستيکی

ب‏ – محفظه‌ی كوچک از جنس مواد طبيعی مانند چوب پنبه

پ‏ – محفظه يا محفظه‏‌های هوا

ت‏ – محفظه‌ی كوچک هوای آب‌بندی شده از ورق‌های پلاستيک

وسايل كمک شناوری

وسايل كمک شناوری بايد مطابق مقررات باشد.

وسايل كمک شناوری بايد نشانه‌گذاری شود.

توزيع شناوری در وسيله بايد در تمام نقاط به گونه‏‌ای باشد كه در هر شرايطی فردی كه آن‌را پوشيده است، بتواند به‌صورت عمودی در آب قرار گرفته و دهان و بينی خود را خارج از آب نگه‌دارد.

يادآوری‏: برخی از وسايل كمک شناوری به‌گونه‌‏ای است كه استفاده كننده به هنگام استفاده از آن ابتدا با سر داخل آب قرار می‌گيرد. در اين صورت توليد كننده بايد با نشانه‌گذاری مصرف كننده را از اين موضوع مطلع نمايد.

حلقه‌‏های شناوری كه به بدن وصل می‌شوند، بايد طوری طراحی شوند كه در شرايط استفاده‌ی درست‏، امكان بالاتر يا پايين‏‌تر قرار گرفتن حلقه از محدوده‌ی دنده‏‌های بدن وجود نداشته باشد. وسايل كمک شناوری به استثنای حلقه‌‏های شناوری كه به بدن وصل می‌شوند، بايد حداقل  ۵۰ درصد توان و نيروی شناوری آن در قسمت بالای كمر قرار گيرد. تمام وسايل كمک شناوری كه پوشيده می‌‏شوند، بايد حداقل  ۵۰ درصد نيروی شناوری آن در قسمت جلوی بدن متمركز باشد.

وسايل كمک شناوری بايد شامل يک يا چند منبع شناوری زير باشد:

الف- محفظه‌ی كوچک بسته از جنس مواد پلاستيكی

ب‏ – محفظه‌ی كوچک از جنس مواد طبيعی مانند چوب پنبه

پ‏ – محفظه يا محفظه‏‌های هوا

چنان‌چه بيش از يک محفظه‌ی هوا در وسيله وجود دارد، در صورت خالی بودن هر كدام از محفظه‏‌ها، وسيله بايد مقررات را پاسخ‌گو باشد.

وسايل كمک آموزش شنا

وسايل كمک آموزش شنا بايد مطابق مقررات باشد. وسايل كمک آموزش شنا بايد نشانه‌گذاری شود.

وسايل كمک آموزش شنا بايد شامل يک يا چند منبع شناوری زير باشد:

الف‏ – محفظه‌ی كوچک بسته از جنس مواد پلاستيكی

ب‏ – محفظه‌ی كوچک از جنس مواد طبيعی مانند چوب پنبه

پ‏ – محفظه يا محفظه‏‌های هوا

جليقه‌‏های كمک شنا

جليقه‌‏های كمک شنا بايد مطابق مقررات باشد. جليقه‏‌های كمک شنا بايد نشانه‌گذاری شود.

توليدكننده بايد محدوده وزنی بدن مصرفكننده را در سه گروه زير مشخص نمايد:

الف‏ – وزن بدن  ۲۲كيلوگرم تا  ۴۰كيلوگرم

ب‏ – وزن بدن  ۱۲كيلوگرم تا  ۲۵كيلوگرم

پ‏ – وزن بدن  ۱۰كيلوگرم تا  ۱۵كيلوگرم

هنگام آزمون شناوری، جليقه‏‌های كمک شنا نبايد از مقادير مندرج در جدول زير كمتر باشد.چنان‌چه جليقه‌ی كمک شنا برای بيش از يک محدوده‌ی زمانی طراحی شده نيروی شناوری آن نبايد از مقدار مشخص شده برای بالاترين محدوده‌ی وزنی كمتر باشد. توزيع شناوری جليقه‏‌های كمک شنا بايد به گونه‏‌ای باشد كه بيش از  ۵۰ درصد نيروی شناوری آن در جلوی بدن و بالای خط كمر متمركز باشد. اين موضوع برای تمام اشكال و انواع جليقه‏‌های كمک شنا كه به‌طور صحيح از آنها استفاده می‌شود، كاربرد دارد.

جليقه‏‌های كمک شنا بايد در اصل از مواد پلاستيكی شبكه‏‌ای‏، محفظه‌ی كوچک بسته با محفظه‌‏های هوا تامين شود.

مواد شناوری بايد با روكش از جنس مواد مصنوعی بافته شده يا منسوج‏، محافظت شود.

آزمون شناوری

تجهيزات آزمون

الف‏ – ترازوی فنری (نيروسنج‏) مناسب با دقت ±۰/۲۵ كيلوگرم

ب‏ – قفس توری سيمی نسبتا بزرگ كه بتوان كالای مورد آزمون را در آن قرار داد.

پ‏ – حوضچه‌‏ای حاوی آب‌شيرين‏، حجم اين حوضچه بايد به اندازه‌‏ای باشد تا هنگامی كه قفس حاوی كالا را در آن غوطه‌ور می‏كنيم آب حوضچه بيرون نريزد.

ت‏ – تعداد وزنه

ث‏ – حلقه با طناب و قرقره‌‏ای مناسب برای بالا و پايين بردن قفس به داخل يا خارج از آب

روش انجام آزمون

قفس را طوری در حوضچه‌ی آب قرار داده و به نيروسنج آويزان كنيد كه كاملا در آب غوطه‌ور شود. در صورت لزوم وزنه‏‌هایی به قفس اضافه كنيد، طوری كه وزن غوطه‌ور شدن (در حالت كاملا غوطه‌وری‏) حدود ۱۸ كيلوگرم باشد. وزن غوطه‌وری را W1 بناميد. قفس را از آب خارج كرده و كالای مورد آزمون را به شرح زير داخل آن قرار دهيد:

الف‏ – برای آن دسته از كالاهایی كه از جنس مواد ذاتا شناور ساخته شده‌‏اند و مواد شناوری آن در جيب‌های كالا قرار داده شده و به وسيله‌ی پارچه‌ی بدون منفذ و ضد آب روكش شده‌‏اند، بايد ابتدا جيب‌ها را شكاف دهيد و مواد شناوری را از آن خارج كنيد. تمام قطعات را داخل كيسه‌‏ای از جنس موسلين قرار داده و سپس كيسه را داخل قفس بگذاريد.

ب‏ – برای آن دسته از كالاهایی كه بادكردنی هستند، آزمونه را طبق دستورالعمل توليدكننده تا فشار  ۶/۹Kpaباد كنيد و سپس آزمونه را داخل قفس بگذاريد.

قفس و محتويات آن‌را در آب غوطه‌ور كنيد، توجه داشته باشيد كه هيچ هوایی بين قطعات آزمونه وجود نداشته باشد. سطح بالایی قفس بايد حداقل  ۵۰ ميلی‌متر پايين‏‌تر از سطح آب قرار داشته باشد. بعد از ده دقيقه وزن قفس غوطه‌ور شده و محتويات آن‌را تعيين كرده و آنرا W2 بناميد.

نتايج آزمون

شناوری با استفاده از فرمول زير محاسبه میشود:

= (W1-W2)×۹/۸  شناوری

آزمون نوارهای بافته شده‏، بندها و سگکها

تجهيزات آزمون

الف‏ – ميز يا سكو كه در وسط دو ضلع مقابل آن شياری به عرض ۲۵ ميلی‌متر وجود داشته باشد.

ب‏ – وزنه ۷±۰/۱ كيلوگرمی

روش انجام آزمون

آزمونه را طوری روی سكو قرار دهيد كه بافت شبكه‏‌ای يا نوارها از قسمت شيار به طرف پايين آويزان شود. دو سر بافت شبكه‏‌ای يا نوارها را با سگک همراه آزمونه محكم كرده و سپس وزنه هفت كيلوگرمی را در مركز حلقه‌ی ايجاد شده، آويزان كنيد. به مدت دو دقيقه وزنه را به همان وضعيت باقی گذاريد. چنان‌چه تعداد نوارها يا كمربند بيش از يک عدد باشند، برای هر كدام از آن‌ها آزمون را تكرار كنيد.

نتايج آزمون

دقت كنيد كه نوارها يا كمربند هم‌چنان به آزمونه متصل باشد، سگک‌ها باز نشده و از محل محكم شده حركت نكرده باشند. در صورت ايجاد سرخوردگی مقدار آن بايد گزارش شود.

نشانهگذاری

تمام اسباب‌بازی‌های شناوری و كمک شنا بايد به طور خوانا و پاک نشدني با مشخصات زير نشانه‌گذاری شود.

الف‏ – نام يا نشان تجارتی سازنده

ب‏ – ذكر عبارت ساخت ايران

پ‏ – شماره سريال يا كد مربوطه

ت‏ – تاريخ ساخت به سال

اسباببازیهای شناوری

اسباب‌بازی‌های شناوری مانند انواع اشكال فانتزی بادكردنی‏، قايق‌های بادی به عنوان اسباب‌بازی‏، انواع حلقه‌‏های شناوری به‌جز تخته شناوری‏، بايد به‌طور واضح و خوانا و پاک‌نشدنی با رنگی كه متضاد با رنگ زمينه باشد، با عبارات زير و با حروف درشت حداقل با ارتفاع هفت ميلی‌متر نشانه‌گذاری شود:

اسباببازی شناوری

اخطار

فقط زير نظر مسئول با صلاحيت استفاده شود.

وسايل كمک آموزش شنا

وسايل كمک آموزش شنا بايد به‌طور واضح و خوانا و پاک‌نشدني با رنگی كه متضاد با رنگ زمينه باشد با عبارات زير و با حروف درشت حداقل با ارتفاع هفت ميلی‌متر نشانه‌گذاری شود:

اخطار

فقط برای آموزش شنا

زير نظر مسئول با صلاحيت و ماهر استفاده شود.

جليقه‌‏های كمک شنا

جليقه‌‏های كمک شنا بايد از نقطه نظر محدوده‌ی وزنی برای استفاده‌كننده، نشانه‌گذاری شود.

روي جليقه‌‏های كمک شنا هم‌چنين بايد به‌طور واضح و خوانا و پاک‌نشدني با رنگی كه متضاد با رنگ زمينه باشد با عبارات زير و با حروف درشت حداقل با ارتفاع هفت ميلی‌متر نشانه‌گذاری شود:

اخطار

زير نظر مسئول با صلاحيت و ماهر استفاده شود.

در قايقرانی استفاده نشود.

تمام اسباب‌بازی‌های شناوری و كمک شنا كه نام آن‌ها ذكر نشده، بايد روی آن‌ها به‌طور خوانا و پاک نشدنی و با رنگی كه متضاد با رنگ زمينه است با حروفی به ارتفاع هفت ميلی‌متر با عبارات زير نشانه‌گذاری شود:

اخطار

زير نظر مسئول با صلاحيت و ماهر استفاده شود.

برای نشانه‌گذاری كالا بايد ترتيب كلمات و شيوه‌ی نوشتن‏، به همان صورت مندرج در بندهای فوق باشد، كلمات نشانه‌گذاری نبايد با كلمات ديگر نوشته شده و اشكال چاپ شده روی كالا تداخل داشته و نامفهوم باشد.

بستهبندی

عبارات مندرج در بند نشانه‌گذاری با همان ويژگی‌ها بايد روی بسته‌بندی كالا نيز نشانه‌گذاری شود.

منبع:

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

به نقل از: سایت شورای نظارت بر اسباب‌بازی

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *