ایمنی- اسباب‌بازی‌های شناور در آب و تجهيزات كمک شناوری كودكان – قسمت اول

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين مقررات ايمنی و روش‌های آزمون اسباب‌بازی‌های شناور و تجهيزات كمک شناوری برای كودكان و نوجوانان تا سن ۱۵ سالگی می‌باشد. اين استاندارد اسباب‌بازی‌های شناور از قبيل قايق‌های باد كردنی كه به عنوان اسباب‌بازی طراحی شده‏، فوم‌های قابل انبساط و تجهيزات كمک آموزشی شنا از قبيل جليقه‌ی شنا، حباب‌های شناوری كه با نوار به پشت استفاده كننده بسته می‌شود، بازوبندهای بادكردنی و حلقه‏های شناوری را شامل می‏‌گردد. اين استاندارد وسايل شناوری فردی مانند جليقه‌ی نجات كه برای استفاده در قايق‌ها طراحی شده و يا كالاهایی كه به منظور آب‌درمانی يا استفاده معلولين طراحی شده است، را در بر نمی‌‏گيرد. مدارک الزامی زير حاوی مقرراتی است كه در متن اين استاندارد به آن‌ها ارجاع شده است‏. بدين ترتيب آن مقررات جزئی از اين استاندارد محسوب می‏‌شود. در مورد مراجع دارای تاريخ چاپ و يا تجديدنظر، اصلاحيه‏‌ها و تجديدنظرهای بعدی اين مدارک مورد نظر نيست‏. بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه‌‏ها و تجديدنظرهای مدارک الزامی زير را مورد بررسی قرار دهند.

مواد لانه زنبوری‏- محفظه‌ی كوچک بسته

موادی است به شكل لانه زنبور كه حداقل  ۹۰ درصد محفظه‏‌های كوچک به يک‌ديگر راه نداشته باشند.

محفظه‌ی هوا

محفظه‏‌ای است كه می‌توان آن‌را با هوا پركرد و در اثر فشار هوا، جداره‏‌های آن از هم دور شده و باعث شناوری می‏‌گردد.

محفظه‌ی كوچک هوا

محفظه‌ی كوچكی است كه از هوا يا هوای مخلوط با گازهای مناسب ديگر پرشده و دهانه‌ی آن به طور دائمی مسدود می‌باشد، در نتيجه ديواره‏‌های آن از يک‌ديگر دور شده و باعث شناوری می‏‌گردد.

محفظه‌ی توخالی

محفظه‏‌ای است كه به روش تزريق بادی توليد می‌شود.

كمک شنا

وسيله‏‌ای است كه در زمان استفاده روی آب شناور است و كودک آن‌را به تن می‏‌كند.

اسباب‌بازی‌های شناور

وسيله‌‏ای است كه بر تن كودک پوشيده نمی‏‌شود ولی طراحی آن به گونه‌‏ای است كه درون آب‏، شناوری را برای كودک فراهم می‏‌كند.

نوار چرمی

نواری است كه به كمک شنا متصل می‌باشد و دوران‌های استفاده كننده محكم می‌شود و طراحي آن به گونه‌‏ای است كه از بيرون آمدن كمک شناور از تن استفاده كننده، ممانعت می‌كند.

قايق بادی به‌عنوان اسباب‌بازی

قايقی است كه قابل باد كردن بوده و باعث شناوری كودک روی آب می‏‌شود.

اسباب‌بازی‌های شناوری غيرمتصل

نوعی اسباب‌بازی است كه به دور اندام كودک متصل نشده و جزو حلقه‏‌های شناوری نيز به حساب نمی‌‏آيد اما طراحی آن به‌گونه‌‏ای است كه كودک را در آب شناور نگه می‌‏دارد: مانند تخته شناوری‏، اشكال فانتزی بادكردنی‏، قايق‌های بادی به عنوان اسباب‌بازی‏، كفش‌های ته پهن، غواصی

حلقه‌های شناوری

حلقه‌‏ای بسته يا باز است كه اندام كودک را احاطه كرده و فاقد هر گونه وسيله‏‌ای براي چفت‌وبست و يا محكم كردن به‌دور اندام كودک می‌باشد.

وسایل كمک شناوری

وسايلی است كه به منظور استفاده در شنا طراحی شده است و شبيه جليقه شنا نيز نمی‏‌باشد، اما استفاده كننده آن‌را بر تن كرده و داخل يا روی آب قرار می‏‌گيرد. مانند نوارهای شناوری كه دور بازو پوشيده می‌شود، حلقه‌‏های شناوری كه با نوارهای شانه و يا نوار رانكی يا مانند آن دور بدن استفاده كننده، بسته و محكم می‌شود.

وسایل كمک آموزش شنا

وسايلی كه برای آموزش شنا طراحی شده و بايد زير نظر مربی مورد استفاده قرار گيرد. در اين وسايل حداقل نود درصد نيروی شناوری در پشت شنا كننده قرار دارد و می‏‌توان با خالی كردن باد يک يا چند محفظه يا برداشتن مواد شناوری نيروی شناوری متغير و شكل و تركيب جديدی به‌دست آورد كه باز هم حداقل نود درصد نيروی شناوری در قسمت پشت بدن قرار می‏‌گيرد.

جلیقه‌ی كمک شنا

جليقه‌‏ای است شبيه جليقه نجات كه استفاده‌كننده آن‌را می‏‌پوشد و متناسب با اندازه‏‌های بالاتنه (دور شانه‏، دور سينه و كمر) می‌باشد.

محفظه‌ی هوا- نشت هوا

چنان‌چه وسيله‌ی شناوری در دمای بين ۲۰ تا ۲۵ درجه سلسيوس با فشار  ۶/۹Kpa باد شده و به مدت دو دقيقه به طور كامل زير آب قرار گيرد، از هيچ‌یک از محفظه‌‏های بادكردنی نبايد نشتی هوا مشاهده گردد.

فشار بيش از حد

چنان‌چه محفظه‌ی هوا در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سلسيوس قرار گرفته و تا فشار  ۲۰Kpa باد شود، نبايد تركيده يا درزهای آن‌ها باز شود.

طبقه‌بندی اسباب‌بازی‌های شناور و تجهيزات كمک شنا برای كودكان

دريچه‌ی هوا- برآمدگی

هنگامی‌كه وسيله‌ی شناوری برای استفاده آماده شده است، دريچه‌ی هوا نبايد بيش از ده ميلی‌متر از سطح وسيله‌ی شناوری برآمده‏‌تر باشد.

قطعه‌ی دهانی

دريچه‌ی هوای وسيله‌ی شناوری بايد برای باد كردن، توسط دهان طراحی شده باشد. قطعه‌ی دهانی بايد فلز نبوده و روكش آن نرم و هموار و عاری از لبه‏‌های تيز و خاردار و برآمدگی باشد. در قطعه‌ی دهانی از دريچه‌‏های تاير نبايد استفاده شود.

درپوش

هر دريچه‌ی هوا بايد دارای درپوش سرخود باشد كه بتواند فشار  ۱۵Kpa را به مدت  ۲ دقيقه در محفظه نگه‌دارد.

دريچه‌ی هوای يک طرفه

هر محفظه‌ی هوا بايد با يک دريچه‌ی هوای يک طرفه مجهز باشد. تا هنگامی‌كه محفظه تا فشار  ۶/۹Kpa باد شده و درپوش آن برداشته شده است. دريچه‌ی يک طرفه بتواند به مدت دو دقيقه تا فشار  ۳Kpa از خروج هوای درون محفظه جلوگيری كند.

وسايل لانه زنبوری

وسايل شناوری كه از مواد لانه زنبوری ساخته شده‌‏اند، بايد طبق تعريف، حداقل  ۹۰ درصد محفظه‏‌های كوچک به يک‌ديگر راه نداشته باشند.

محفظه‌ی توخالی

وسايل شناوری كه به شكل محفظه‌ی توخالی هستند، بايد به گونه‌‏ای طراحی شوند كه جريان آب به داخل آن نفوذ نكند.

مقاومت در برابر گرما

چنان‌چه‏‌ كمک شنا پس از قرار گرفتن در شرايط فوق بايد توان شناوری‌اش را نگه‌دارد. هم‌چنين وسايل شناوری كه محفظه‌ی هوا دارند، بايد در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سلسيوس تا فشار  ۶/۹Kpa باد شوند، سپس تحت شرايط فوق مورد آزمون قرار گيرند.

مقاومت در برابر خوردگی

كليه‌ی قطعات فلزی بايد در مقابل خوردگی توسط آب شيرين‏، آب شور و آب كلردار استخرها مقاوم باشد.

رنگ‌های مصرفی و عناصر شيميایی

رنگ‌های مورد مصرف در وسايل شناوری و اسباب‌بازی‌های شناور در آب بايد مطابق استاندارد ملی ايران باشد. هم‌چنين عناصر شيميایی به‌كار رفته در اين وسايل بايد مطابق استاندارد ملی ايران باشد.

اسباب‌بازی‌های شناور و وسايل كمک آموزش شنا بايد فاقد هر گونه لبه‌ی برنده قابل دسترس براي كودک يا لبه تيزی كه بتواند به محفظه‌ی هوا آسيب رساند، باشد.

نوارهای بافته شده‏، بندها و بست‌ها

خواص فيزيكی

انواع نوارهای بافته شده و بندها كه بخشی از اسباب‌بازی‌های شناور و وسايل كمک آموزشی شنا را تشكيل می‌‏دهد، نبايد با نيروی كمتر از ۲۵۰ نيوتن پاره شود. اگر طراحی آن به‌گونه‌‏ای است كه مستقيما با بدن استفاده كننده تماس پيدا می‏‌كند، عرض نوار در حالت خيس نبايد كمتر از ۲۰ ميلی‌متر بوده و بايد طراحی آن به‌گونه‌‏ای باشد كه جمع و مچاله نشده و كش نيايد.

اتصال نوارهای بافته شده‏، بندها و تناسب بست‌ها

هنگام آزمون باید اتصال نوارهای بافته شده و بندها به اندازه‌‏ای مقاوم باشد كه از وسايل شنا جدا نشود و سگک‌ها يا بست‌ها نبايد بيش از  ۲۵ ميلی‌متر جابه‌جا شود.

ويژگی‌های دوخت

بخيه

بخيه‏‌ها بايد به شكل بخيه‌ی زنجيری و براساس بخيه‌‏های مندرج در استاندارد ملی ايران باشد يا هر نوع بخيه‌ی زنجيری ديگری كه برای آن ماده مناسب است‏. در زمان دوخت اگر شكافتگی ايجاد شد، بايد حداقل ۲۵ ميلی‌متر عقب‏‌تر از محل شكافتگی بخيه زدن دوباره انجام شود.

نخ

نوع نخ دوخت بايد متناسب با مواد مورد مصرف در وسيله باشد. اگر نخ مصرفی كاملا از الياف طبيعی است‏، بايد طوری آماده‌سازی شود كه در مقابل پوسيدگی و پاره شدن مقاومت داشته باشد و قسمت‌هایی از وسيله كه به منظور تحمل وزن استفاده كننده می‌‏باشد، نبايد با چنين نخی دوخته شود.

ايمنی از نقطه‌نظر اندازه

وسيله‌ی كمک شنا بايد به گونه‌‏ای طراحی شود كه بتواند كاملا مناسب اندازه‌ی بدن مصرف‌كننده گردد و هنگامی‌كه به‌طور صحيح پوشيده شده و درست مورد استفاده قرار گرفته‏، نبايد از جای خود حركت كند.

يادآوری: به هنگام تهيه و انتخاب وسايل كمک شنا بايد دقت شود كه وسيله كاملا متناسب با ابعاد بدن استفاده كننده باشد.

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *