اطلاعات لازم برای وارد كنندگان اسباب‌بازی

۱- استانداردهای اسباب‌بازی

با توجه به اين‌كه كودكان هنگام بازی قادر به تجزيه و تحليل حوادث پيرامون خود نيستند، در كشورهای پيشرفته و درحال توسعه ايمنـی اسباب‌بازی از جمله مواردی است كه مورد توجـه خـاص مـسئولين قرار گرفته و توليد و واردات آن تحت كنترل و نظارت قرار دارد.
در كشور ما نيز استانداردهای اسباب‌بـازی از سـال ۱۳۸۲ مـشمول مقررات استاندارد اجباری شد و توليدات اسباب‌بازی و واردات آن بر اساس استاندارد ملي ايران شماره ۶۲۰۴ مورد بررسی و آزمون قـرارمی گيرد.
وارد كنندگان اسباب‌بازی بايد هنگام سفارش اسباب‌بازی به انطباق آن بـا اسـتاندارد ملـی ۶۲۰۴ و يـا اسـتانداردهای ۸۱۲۴ ISO يـا
اطمينان حاصل نمايند.۷۱ EN كه اسـتانداردهای معـادل بـين‌المللـی و اروپـایی هـستند.
بدين منظور توجه به موارد زير مـی‌توانـد تـا حـدی واردكننـدگان اسباب‌بازی را نسبت به انطباق آن با استانداردهای مربوطه مطمـئن نمايد.

۲ – بسته‌بندی و نشانه‌گذاری اسباب‌بازی

اسباب‌بازی بايد دارای بسته‌بندی حـاوی عبـارات هـشداری جهـت اطلاع‌رسانی به والدين درخـصوص احتمـال بـروز خطـرات ناشـی از استفاده از اسباب‌بازی باشد كه به عنوان مثال به عبـارات هـشداری زير اشاره می‌شود.
اگر اسباب‌بازی دارای قطعه كوچک است وجود عبارت يا علامت هشداری زير ضروری است.
حاوی قطعه كوچک است. برای كودكان صفر تا سه سال ممنوع
بسته‌بندی بادكنک‌ها بايد دارای عبارت هشداری مشابه زيرباشد :

هشدار ! كودكان زير هشت ساله می‌توانند با بادكنک‌های باد نشده يا پاره شده دچار خفگی يا انسداد مجرای تنفسی شوند. تحت نظارت بزرگسالان استفاده شود. بادكنک‌های باد نشده را از دسترس كودكان دور نگه‌داريد. به مجرد پاره شدن بادكنک، آن‌را دور بياندازيد. در مورد ساير اسباب‌بازی‌ها نيز بسته به نوع اسباب‌بازی وجود عبارات هشداری لازم است.

۳ – برخی نكات ايمنی اسباب‌بازی كه به‌طور چشمی و ارزيابی‌های ساده قابل تشخيص است.

اسباب‌بازی‌های پرتابی
ايمنی اسباب‌بازی‌های پرتابی از بابت اين‌كه می‌تواند باعث آسيب‌های چشمی و از جمله نابينایی كودک شـود بـسيار حـائز اهميـت اسـت.
استاندارد اسباب‌بازی وجود پرتابه‌ای كه قطعه كوچک محسوب شود را جايز ندانسته است. طرح اين موضوع در استاندارد اسباب بـازی بـه اين علت است كه پرتابه كه از نوع قطعـه كوچـک اسـت خطـر بـروز آسيب‌های چشمی را افزايش می‌دهد.
اسباب‌بازی‌های سوارشدنی
در دوچرخه‌های اسباب‌بازی، زنجير چرخ نبايد بـدون محـافظ و دردسترس باشند. بين قسمت‌های ثابت و متحرک اسباب‌بـازی قـسمت‌هایی كـه بتواند انگشت يا ساير اعضا بدن كودک در آن گير كند، نبايد وجود داشته باشد. در اسباب‌بازی‌های الكتريكی سوارشدنی سيم‌ها و اجزا الكتريكـی نبايد آزاد باشند تا در حين حركت با اجزا متحرک درگير نشوند. اسباب‌بازی‌های سوارشدنی الكتريكی نبايـد بـيش از هشت كيلـومتر بـر ساعت سرعت داشته باشد. اسباب‌بازی الكتريكی در حين شارژشدن نبايد بتوانند حركت كنند.
اسباب‌‌بازی‌های باتری‌دار
قسمتی كه باتری در آن قرار می‌گيرد بايد به طور دائمی برای نشان دادن پلاريته صحيح و ولتاژ باتری نشانه‌گذاری شود. در اسباب بازی‌هایی كه حـاوی بـاتری‌هـای كوچـک (مثـل بـاتری ساعت) هستند. اين بـاتری‌هـا صـرف‌نظـر از گـروه سـنی نبايـد دردسترس قرار گيرند. مگر بـا اسـتفاده از ابـزار يـا دو حركـت مـستقل هم‌زمان. اسباب‌بازی‌های الكتريكی نبايـد بـا بـرق ۲۲۰ ولـت كـار كننـد درصورت وجود تبديل كننده در اسباب‌بازی نيزاين قسمت نبايد جزئی از اسباب‌بازی باشد.
در اسباب‌بازی‌هایی كه باتری شارژی دارند نبايـد بتـوان از اسـباب‌بازی براي شارژ كردن باتری‌های ديگر استفاده كرد. در اسباب‌بازی‌هایی كه برای كودكان زير سه سـال در نظـر گرفتـه می‌شوند. باتری‌ها نبايد دردسترس كودک قرار گيرند. اسباب‌بازی‌هایی كه دارای باتری‌های كوچک (نظير باتری ساعت)هستند. اين باتری‌ها صرف‌نظر از گروه سنی نبايد در دسترس قرارگيرند، مگر با استفاده از ابزار يا دو حركت مستقل هم‌زمان.
اسباب‌بازی‌های دارای مايع
اسباب‌بازی‌های دارای مايع بايد به‌گونه‌ای باشند كه در اثـر بـازي كودک مايع از آن نشت نكند. در اثر انجام آزمون‌های استاندارد روی اسـباب‌بازی‌هـای دارای مـايع مانند واترگيم‌ها نبايد نشت مايع ايجاد شود.
قسمت‌هایی از بدن عروسک نبايد از جنس سراميک يـا مواد شكننده باشد. نوک‌های تيز موجود در اسباب‌بازی‌ها ممكن اسـت موجـب زخمی شدن پوست كودک شود. خشک و شكننده بودن اسباب‌بازی موجب ايجاد شكستگي وايجاد لبه‌ها و نوک‌های تيز در اسباب‌بازی می‌شود.

منبع: دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *